Konkursy i promocje

REGULAMIN KONKURSU …………………..

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU

 

 1. Organizatorem konkursu „…………………..”, zwanego dalej konkursem jest Spółka Super Power Sp. z o.o. z siedzibą w Pęcicach 05-806 przy ul. Sokołowskiej 9 

 

II. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadaniem konkursowym jest …………………..

 

III. UCZESTNIK KONKURSU

 1. Konkurs ma charakter otwarty, może brać w nim udział każda zainteresowana osoba zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która zgłosi chęć udziału w konkursie poprzez zgłoszenie w komentarzu na facebook-u lub w poście na forum, na którym umieszczona została informacja o konkursie.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 3. W konkursie mogą uczestniczyć jedynie osoby zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

IV. ZGŁASZANIE PRAC

 1. Zgłoszenie pracy do konkursu odbywa się poprzez przesłanie jej na adres mailowy organizatora: kontakt@pirosklep.pl W tytule maila należy napisać: „Konkurs www.pirosklep.pl”.
 2. Każde z nadesłanych zgłoszeń powinno zawierać następujące informacje:

- dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres)

- numer telefonu

 1. Odmowa podania przedmiotowych danych jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody.
 2. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do zgłoszonych prac, uprawniające do korzystania z dzieła. Uczestnik oświadcza, iż przesyłając prace przekazuje pełne prawa autorskie Organizatorowi do wykorzystywania dzieła i wprowadzania w nim zmian.
 3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej umieszczenie w materiałach reklamowych Organizatora
 4. Prosimy o dodanie w mailu klauzuli: Udzielam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z niniejszym konkursem w brzmieniu określonym przez Organizatora – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami)
 5. Czas trwania konkursu: zgłoszenia będą przyjmowane od …………………..r. do …………………..godz. 12:00, ogłoszenie wyników konkursu nastąpi: …………………..
 6. Prace nie spełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

 

V. OCENA PRAC

 1. Wszystkie filmy nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
 2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu.
 3. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 4. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na www.pirosklep.pl lub/oraz na profilu FB organizatora, a zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o otrzymaniu nagrody drogą mailową.

 

VI. NAGRODY.

 1. W konkursie nagrodą dla Zwycięzcy jest …………………..

 

VII. ODBIÓR NAGRODY

 1. Zdobywca nagrody zostanie poinformowany drogą mailową o wygranej.
 2. Uczestnikom nie przysługuje prawo żądania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę, ani zamiany nagrody na inną nagrodę.
 3. Koszt wysyłki nagrody pokrywa Organizator.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zabrania się stosowania w treści pracy konkursowej obraźliwych zwrotów i form.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu
 4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
 5. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

 

Życzymy wszystkim powodzenia i zachęcamy do brania udziału w konkursie !

  

Organizator

Pęcice dn, …………………..r.