Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego Pirosklep.pl

I. Informacje ogólne


1. Regulamin określa zasady zakupów produktów w sklepie internetowym Pirosklep.

2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

3. Sklep internetowy Pirosklep jest prowadzony przez Super Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pęcicach ul. Sokołowska 9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000 zł. Spółka posiada numer NIP 534-19-85-749, REGON 013042244 i jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000038762, numer telefonu 22 723 84 00 czynny w dniach poniedziałek – piątek w godzinach 8:30 – 16:30 e-mail: info@superpower.pl
4. Sklep internetowy Pirosklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową produktów za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.pirosklep.pl, na obszarze Polski, na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Złożenie zamówienia oznacza udzielenie przez Klienta zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym Regulaminie. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej z Klientem.
6. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego Pirosklep.
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
7. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego Pirosklep, w tym w
szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu internetowego Pirosklep lub
jego elementy techniczne oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

II. Definicje

Niniejszy Regulamin posługuje się poniższymi pojęcia, o następującym znaczeniu:
a) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego Pirosklep,
b) Sprzedawca – oznacza Super Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Pęcicach, ul. Sokołowska 9
c) Sklep – oznacza prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na
stronie: http://www.pirosklep.pl
d) Formularz zakupu – oznacza skrypt zamieszczony na stronie internetowej Sklepu, służący do
złożenia zamówienia przez Klienta,
e) Towar – oznacza produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego Pirosklep,
f) Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osobę prawną bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów,

g) Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu –
niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

III. Wymagania techniczne
1. Do korzystania ze Sklepu internetowego Pirosklep, w tym przeglądania asortymentu oraz
składania zamówień na produkty, wymagane jest posiadanie przez Klienta:

 • komputera z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 • aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

IV. Produkty i ceny


1. Produkty dostępne w Sklepie internetowym Pirosklep są oryginalne i niewadliwe.
2. Ceny w Sklepie internetowym Pirosklep są podawane w polskich złotych i są cenami brutto
(zawierają podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena podana przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów dostępnych w Sklepie internetowym, do wprowadzenia nowych produktów do sprzedaży, do wycofania produktów ze sprzedaży) oraz do
przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
4. Klient wraz z zamówionym towarem otrzymuje dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego
lub faktury VAT. Sprzedawca wystawia fakturę VAT na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi.


V. Warunki składania zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży


1. Zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego Pirosklep oraz obowiązującymi przepisami
prawnymi, zakupu w drodze internetowej materiałów pirotechnicznych, mogą dokonywać wyłącznie
osoby pełnoletnie. W celu weryfikacji, Klient zobowiązany jest do dokonania rejestracji w Sklepie
internetowym z podaniem wszystkich wymaganych tam danych, w szczególności numeru PESEL – lub gdy numer ten nie został nadany – numer dowodu osobistego lub paszportu osoby dokonującej zakupu. Dane Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie do weryfikacji osoby Kupującej i nie zostaną
wykorzystane w innym celu. Złożenie Zamówienia równoznaczne jest z podpisaniem deklaracji o
pełnoletniości Kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo sprawdzenia przez kuriera dokumentów potwierdzających dane osobowe, w tym wiek odbiorcy przesyłki. Złożenie zamówienia
równoznaczne jest z wyrażaniem zgody przez Kupującego na sprawdzenie jego danych osobowych, w
tym wieku, podczas dostarczania towaru przez kuriera.
2. W trakcie procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie
przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta podanych podczas rejestracji oraz w składanych
zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
3. Klient składając zamówienie w Sklepie, oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
4. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku, poprzez formularz
zamówienia zamieszczony na stronie Sklepu internetowego Pirosklep. Zamówienia złożone po
godzinie 11:00 lub w dni wolne od pracy (sobota, niedziela, dni ustawowo wolne od pracy i święta) będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
5. Zamówienia niekompletne lub takie, których rzetelności co do danych wskazanych w pkt. 1 nie udało się potwierdzić nie będą przez Sklep realizowane.
6. Zamówienie może mieć tylko jeden adres dostawy.
7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Pirosklep, oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
8. Po wypełnieniu formularza zamówienia, następuje automatyczne przekierowanie do płatności.
Płatności mogą być dokonywane przelewem tradycyjnym lub w systemie Przelewy24.pl. Istnieje
również opcja płatności gotówką przy odbiorze (tzw. „za pobraniem”).

9. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane przez Sklep internetowy Pirosklep „Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia”
złożonego przez Klienta, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z informacją o
nadanym mu numerem, oraz zwierający poniższe informacje:
dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia:

 • łączną cenę brutto,
 • sposób i termin zapłaty,
 • sposób i termin realizacji zamówienia,
 • prawo odstąpienia od umowy – wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
 • informację konsumencką – stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

10. Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie
Klienta.

VI. Sposób i termin płatności

1. W Sklepie internetowym Pirosklep dostępne są następujące sposoby płatności za
zamówione produkty:

 • tradycyjny przelew bankowy na rachunek bankowy firmy Super Power Sp. z o.o. DBPBC Centrum Operacji Bankowych 47 1910 1048 2265 0381 5896 0001
 • płatność przy odbiorze – płatność jest dokonywana kurierowi gotówką w momencie doręczenia przesyłki.
 • przelew elektroniczny (przy złożeniu zamówienia) – należność pobiera serwis Przelewy24.pl
  Płatność przelewem elektronicznym przeprowadzana jest przez bank Klienta, który zapewnia
  bezpieczeństwo transakcji.

2. W przypadku wyboru sposobu płatności innej niż przy odbiorze, brak dokonania płatności za zamówione produkty oraz koszt wysyłki (jeżeli dotyczy) w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia. Zamówienia przez Klienta oznaczać będzie że transakcja zostanie anulowana. Data płatności to dzień, w którym wpłyną środki pieniężne na konto bankowe Sprzedającego.
3. Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu Klient zobowiązany jest należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę.
4. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie, Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
5. Forma płatności „przy odbiorze” jest niedopuszczalna w następujących przypadkach:

 • zamówienia z doręczeniem za granicę,
 • zamówienia, gdy Klient nie jest Odbiorcą przesyłki,
 • zamówienia o wartości powyżej 1.000 zł brutto,

w w/w przypadkach płatności można dokonać tylko i wyłącznie kartą płatniczą lub przelewem
(tradycyjny lub poprzez system Przelewy24.pl).
6. Sprzedawca wysyła dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) na adres Kupującego. Jeżeli jako Odbiorcę przesyłki Klient wskazał inną osobę niż Klient, paragon lub faktura VAT zostaną wysłane osobno na adres Kupującego.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przelewów lub w autoryzacji płatności elektronicznych wynikających z winy odpowiedniego banku lub firm obsługującej elektroniczne formy płatności.

VII. Realizacja zamówienia

1. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z Potwierdzeniem Przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sklepu Pirosklep  o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 rozdziału V Warunki składania zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku braku dostępności produktów zamówionych, Sprzedawca nie wyśle Potwierdzenia
Przyjęcia Zamówienia, a poinformuje Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej o
zaistniałych przeszkodach w terminowej realizacji zamówienia i konieczności podjęcia decyzji przez
Kupującego o sposobie realizacji zamówienia. Klient jest zobowiązany poinformować
Sprzedającego poprzez zwrotną wiadomość e-mail, o swojej decyzji najpóźniej w terminie 2 dni
roboczych od daty zgłoszenia Kupującemu braku możliwości całkowitej realizacji zamówienia, wybierając tylko jedną opcję, tj.:

 • częściowa rezygnacja z Zamówienia (rezygnacja z produktów które wydłużają czas realizacji),
 • wydłużenie terminu realizacji całości Zamówienia,
 • rezygnacja z całości Zamówienia (całkowita rezygnacja).

Brak informacji – zwrotnej wiadomości e-mail ze strony Klienta w terminie do godziny 24:00 ostatniego dnia roboczego, oznaczać będzie rezygnację z całości Zamówienia przez Kupującego (całkowitą rezygnację). W przypadku rezygnacji z całości Zamówienia lub częściowej rezygnacji z Zamówienia Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Kupującemu otrzymane środki finansowe odpowiednio w całości lub w części w kwocie nominalnej w terminie 14 dni roboczych na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana.
3. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w terminie 3 dni licząc od dnia Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia. Przekazanie Zamówienia do Realizacji oznacza nadanie przez Sprzedającego
przesyłki zawierającej zamówione przez Kupującego produkty do wysyłki za pośrednictwem Poczty
Polskiej lub firmy kurierskiej, zgodnie z dyspozycją Kupującego złożoną w Zamówieniu.
4. Przekazanie Zamówienia do Realizacji następuje dla zamówień płatnych z góry:

 • tradycyjnym przelewem bankowym – po otrzymaniu kwoty do zapłaty na konto bankowe Sprzedającego,
 • poprzez system Przelewy24.pl – po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Przelewy24.pl. Dla zamówień płatnych przy odbiorze – po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie internetowym Pirosklep.

5. Przekazanie Zamówienia do Realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą mailową
na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego.
6. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie
internetowym czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia
umowy.
7. Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących Konsumentami jest paragon.
8. Dowodem zakupu dla Klientów niebędących Konsumentami jest faktura VAT.
9. Klient może wprowadzić zmiany w Zamówieniu, lub wycofać je do momentu Przekazania
Zamówienia do Realizacji. Wprowadzanie zmian lub wycofanie Zamówienia jest możliwe poprzez
wysłanie e-mail pod adres kontakt@pirosklep.pl. Dokonując korekty zamówienia, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.

VIII. Sposób i koszty dostawy Towaru

1. Zamówienia są dostarczane są do Klienta za pośrednictwem:

 • firmy kurierska (opcja przedpłata), termin dostawy max. 3 dni robocze - koszt 13zł brutto
 • firmy kurierska (opcja pobranie), termin dostawy max. 3 dni robocze - koszt 15zł brutto

2. Koszty dostawy (przesyłki) ponosi Klient.
3. Sprzedawca dolicza koszty dostawy (przesyłki) do całkowitej należności z tytułu zakupu zamówionych produktów.
4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie
uległo uszkodzeniu w transporcie. W sytuacji, gdy opakowanie przesyłki nosi jakiekolwiek znamiona
uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz
skontaktować się bezzwłoczni ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.


IX. Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną
(rękojmia).
2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności, gdy rzecz
sprzedana:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia,
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia,
 • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

3. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne Towaru jedynie w przypadku ich stwierdzenia przed
upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.
4. W razie wady fizycznej Towaru, Klient, najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej wady,
zobowiązany jest wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową, na adres Sprzedawcy, wskazany w ust. 3 rozdziału I Informacje Ogólne niniejszego
Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego
upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z
umową oraz wskazać zakres roszczenia, określonych w pkt 5 poniżej.
5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:

 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądać usunięcia wady,
 • żądać obniżenia ceny,
 • odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

6. Sprzedawca jest zobowiązany na swój koszt wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć
wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.
7. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację
lub wysłać na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar na adres Super Power Sp. z o.o., ul. Sokołowska 9, 05-806 Pęcice.
8. Klient odsyłając reklamowany Towar do Sprzedawcy, jest zobowiązany do załączenia pisemnego
oświadczenia zawierającego następujące dane:

 • dane reklamującego – imię i nazwisko,
 • dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail,
 • datę nabycia Towaru,
 • cenę nabycia,
 • dokładnie opisaną wadę
 • okoliczności jej powstania
 • żądanie reklamującego.

Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – na przykład oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT. Formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
9. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji, Klient może uzyskać informacje, dzwoniąc pod numer 22 723 84 00 (koszt połączenia zależy od cennika operatora).


X. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient
będący konsumentem, który zakupił towar na podstawie umowy zawartej na odległość – za pośrednictwem Sklepu internetowego – może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w
terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonalności Towaru.
4. Klient odstępuje od umowy, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Wzór formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jest dostarczany wraz z Towarem.
5. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:

 • listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w ust. 1 rozdziale I Informacje ogólne
  niniejszego Regulaminu,
 • w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 3
  rozdziale I Informacje ogólne niniejszego Regulaminu. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie do potwierdza Klientowi e-mailem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – na przykład oryginał paragonu lub numer faktury VAT, lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie
później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie
towaru przed jego upływem).

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane
przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca zwraca równowartość najtańszego oferowanego w Sklepie kosztu dostarczenia Towaru.
9. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się
do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.
10. Klient powinien przesłać zwracany Towar na swój koszt na adres: Super Power Sp. z o.o. ul.
Sokołowska 9, 05-806 Pęcice.
11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, w jakiej
dokonywany był zakup: konto bankowe lub na kartę, również w przypadku zakupu za pobraniem Klient ma prawo do wskazania odpowiedniego konta bankowego.

12. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy nie będą przez
Sprzedawcę przyjmowane.

XI. Polityka prywatności – ochrona danych osobowych

1. Korzystając ze Sklepu internetowego Pirosklep, Klient świadomie zgadza się na
przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w
szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej
przez Klienta formy wysyłki Towaru. Dane te nie będą przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym
innym celu.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie dla jego
potrzeb w celu fakturowania i realizacji zamówienia, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są chronione zgodnie z w/w Ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobą trzecim do tego nieupoważnionym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
3. Zgodnie z ww. ustawą, Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania
oraz żądania usunięcia. Dane można przeglądać, zmieniać oraz usunąć po zalogowaniu do Sklepu
internetowego Pirosklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych
osobowych.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania różnego rodzaju wiadomości i materiałów
marketingowych wyłącznie osobom, które zarejestrowały się jako subskrybenci newslettera, wyraziły
zgodę na jego otrzymywanie oraz wyraziły akceptację Polityki Prywatności.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w przyszłości. Zmiany te będą w czytelny sposób komunikowane na stronie głównej Sklepu, zaś zarejestrowani Klienci o planowanych zmianach zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

     XII. Wyłączenie odpowiedzialności


Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów
pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i
blokowanie poczty mailowej przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez
Klienta.

XIII. Postanowienia końcowe


1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach
określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a
Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie w drodze negocjacji.


XIV. Wejście w życie i zmiany Regulamin


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie. W razie dokonania zmian,
wchodzą one w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Przy czym do umów
zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia
Zamówienia przez Klienta.

     Załącznik Nr 1

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Dane Klienta:

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………….

e-mail: ……………………………………………………………………………………….

tel. ……………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………

Przedmiot reklamacji:

Data nabycia towaru: ………………………………………………………………………..

Nazwa towaru: ………………………………………………………………………………

Nr paragonu/faktury: …………………………………………………………………………

Ogólna wartość towaru ……………………………….. zł

Zgłoszenie reklamacji (opis wad i okoliczności ich powstania):

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

Data stwierdzenia wady…………………………………………………………………………

Żądanie składającego reklamację:

1. (___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

2. (___) usunięcie wady,

3. (___) obniżenie ceny,

4. (___) odstąpienie od umowy.

………………………………………………….

(czytelny podpis osoby składającej reklamację)

INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:


a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił klienta, w tym przedstawiając
próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a
Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku, gdy
zostanie ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten
biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

3. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy – na
koszt Sprzedawcy – najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej
wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady (art. 560 § 3 k.c.)

5. Klient ma prawo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym
ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub
usunięcia wady (art. 560 k.c.)

6. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej
zgłoszenia i poinformowania Klienta o wyniku rozparzenia reklamacji.

7.W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres Sprzedawcy lub wskazane przez
niego miejsce wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji i dowodem zakupu (najlepiej oryginał lub kopia paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu).

8. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo
usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż
termin ten wynosi do 14 dni.

9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może
uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu 22 723 84 00 (koszt połączenia według cennika
operatora Klienta).

DECYZJA SPRZEDAWCY DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Sprzedawca uznaje/nie uznaje reklamacja z następujących powodów:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Data otrzymania reklamacji: ……………………………….

Osoba rozpatrująca reklamację: ……………………………….

Data rozpatrzenia reklamacji: ……………………………….

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

_______________________________

(data, pieczątka i podpis Sprzedawcy)

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Dane adresata:
Super Power Sp. z o.o.
ul. Sokołowska 9
05-806 Pęcice

Oświadczenie odstąpienia od umowy
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy(*)/umowy o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)…………………………………………..

Imię i nazwisko Klienta(-ów) ……………………………………………..

Adres Klienta(-ów) ……………………………………………………….

 

________________________________________________

(data i podpis Klienta)

* Niepotrzebne skreślić.

     Załącznik nr 3

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od
Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Klient powinien odesłać rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik Nr 4

INFORMACJA KONSUMENCKA

Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), podaję
do wiadomości Klienta następujące informacje:

I. Dane sprzedającego

Super Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pęcicach, ul. Sokołowska 9.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000 zł. Spółka posiada numer NIP 534-19-85-749, Regon
013042244 i jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000038762, numer telefonu 22 723 84 00 , czynny pon. – piat. W godz. 8.30-16.30, e-mail: info@superpower.pl

II. Istotne informacje.

Przedmiotem umowy są: produkty opisane w Sklepie internetowym:

………………………………………………….

III. Cena i zasady płatności

Cena towaru widnieje przy każdym produkcie w Sklepie internetowym oraz obejmuje wszystkie
elementy poza kosztami dostawy (przesyłki).
W Sklepie internetowym Pirosklep dostępne są następujące sposoby płatności za zamówione
produkty:

 • tradycyjny przelew bankowy na rachunek bankowy firmy Super Power Sp. z o.o. Deutsche Bank PBC S.A. 47 1910 1048 2265 0381 5896 0001
 • płatność przy odbiorze – płatność jest dokonywana kurierowi gotówką w momencie doręczenia przesyłki.
 • przelew elektroniczny (przy złożeniu zamówienia) – należność pobiera serwis Przelewy24.pl . Płatność przelewem elektronicznym przeprowadzana jest przez bank Klienta, który zapewnia
  bezpieczeństwo transakcji.

 

IV. Koszty i termin dostawy

1. Zamówienia są dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej:

 

 • termin dostawy - 3 dni robocze – koszt doręczenia wg informacji na stronie www.pirosklep.pl
 • płatność: pobranie lub przedpłata,

 

2.Koszty dostawy (przesyłki) ponosi Klient.

V. Prawo odstąpienia

1.Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia
otrzymania towaru.

2.Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszej Informacji.

3.Prawo do odstąpienia nie dotyczy:

 

 • umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
  Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • umowy zawartej na aukcji publicznej.


VI. Koszty odstąpienia

Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie następujących kosztów:

 

 • bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę towaru,
 • jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia,
 • oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

VII. Termin związania ceną

Cena umowy obowiązująca w chwili dokonania zakupu nie ulega zmianie do momentu realizacji zamówienia.

VIII. Zasady i sposób składania reklamacji

1. Jeśli na towar została udzielona gwarancja, Klient uprawniony jest – według własnego wyboru –
do stosowania się do procedury opisanej w karcie gwarancyjnej albo do skorzystania z opisanego
niżej uprawnienia na wypadek niezgodności towaru z umową (rękojmia).

2. Jeżeli w ocenie Klienta towar jest niezgodny z umową, jest on zobowiązany:

 • odesłać (zwrócić) towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, na adres Sprzedającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od stwierdzenia niezgodności oraz nie później niż dwa lata od dostarczenia mu towaru,
 • wskazać, czy domaga się naprawy, czy też wymiany towaru,
 • wskazać, na czym jego zdaniem polega niezgodność towaru z umową,
 • podać swoje dane kontaktowe w postaci adresu do korespondencji, adresu e-mail, numeru
  telefonu oraz numeru rachunku bankowego.

 

IX. Termin rozpatrzenia reklamacji

Sprzedawca oświadcza, że reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni.

X. Sposób rozpatrzenia reklamacji

1.W przypadku uznania reklamacji sprzedawca dokona wymiany albo naprawy towaru oraz odeśle go na adres kupującego oraz na koszt sprzedawcy. W takim wypadku kupującemu zwrócone zostaną również poniesione przez niego koszty wysyłki towaru do Sprzedawcy.

2. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku gdy naprawa albo wymiana zareklamowanego towaru okażą się niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów albo nie będzie możliwa, poinformuje o tym niezwłocznie kupującego. W takim przypadku Klient będzie uprawniony do żądania:

 • obniżenia cen towaru oraz zwrotu zareklamowanego towaru,
 • zwrotu ceny towaru przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy.

 

3. W terminie do 14 dni od wskazania, z którego z roszczeń korzysta, klientowi zostanie zwrócona cena towaru albo jej odpowiednia część.

4.W przypadku nieuznania reklamacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta oraz wyśle mu
towar przesyłką pocztową na koszt Klienta.

XI. Kodeks dobrych praktyk

Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007r., nr 171, poz. 1206 z późn. zm.)

XII. Kaucja i zabezpieczenia

Sprzedawca nie wymaga od Klienta złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

XIII. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń

 

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą
towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 

Data obowiązywania od 09-03-2016.